Main Page Sitemap

Chuong trinh unikey 4.0 rc1


chuong trinh unikey 4.0 rc1

Mc nh UniKey s c cài t vào th mc C:Program FilesUniKey.
Mo Ti Unikey các phiên bn Unikey.0 RC2, XP,.6 Bn có tùy chn download Unikey các phiên bn: - Phiên bn Unikey.0.8: Download Unikey.0.8 - Phiên bn Unikey.0: Ti Unikey.0 - Phiên bn Unikey.6: Ti Unikey.6.T du oà, u (thay vì òa, úy Tùy theo quan im b du ca bn chn tùy hn này.Khi hoàn tt, trong hp thoi Complete s có tùy chn Run UniKey.0.Tai unikey- b gõ ting vit tt nht Mo Cách gõ ting Vit có du (kiu gõ Telex) - aa: â - oo: ô - ee: ê - dd: - s: du sc - f: du huyn - r: du hi - x: du ngã.UniKey.0 RC1 B gõ ting Vit cho Windows.Giao din thân thin, d s dng Unikey có mt giao din khá trc quan và thân thin vi ngi s dng.S dng li File mc nh chn nút File.
C bit ngi dùng còn s dng n các phiên bn dành riêng cho h iu hành Windows Vistra vi tên gi Unikey Vista.
Các bn cn xác nh xem thit b ca mình s dng windows 32bit hay brian lara cricket game 2002 64bit ti úng file cài Unikey nhé.
Hng dn s dng Unikey gõ ting vit trên máy tính Nu mun gõ Ting Vit trên máy tính bng Unikey bn cn khi ng (chy) phn.Chn Run chy chng trình - Unikey s c khi ng và hin th giao din cho các bn s dng.nh ngha mt cm t (ví d thay th cm nx bng nhng) ta làm nh sau: Nhp dãy gõ tt vào ô Thay th, trong trng hp này.Ngi dùng s có nhiu la chn hn trong vic cài t ng dng nào h tr vic son tho vn bn hay chat, trò chuyn trên internet.Các bn vn có th download VietKey hay GoTiengViet làm gõ ting Vit trên máy tính ca mình.Ví d: Bn mun chuyn mã mt on vn bn Word t mã ABC sang mã unicode và dán vào trong Outlook Express.Vào th mc lu file, các bn click file.exe.


Sitemap